Attālums ir ne mazāk kā 50mm.

3. Ventilācija un gaisa kondicionēšana

3.1. Vispārīgās drošuma prasības

70. Šahtās un starptelpās, kur izvieto ventilācijas gaisa vadus, gaisa vadu attālums līdz citiem inženiertīkliem ir ne mazāks par 50 mm. Citi inženiertīkli nedrīkst šķērsot gaisa vadus.